LEADER Együttműködés - Projekt bemutatása

Leader - Projekt

LEADER Térségek közötti együttműködés

Koordináló szervezet neve: Gál Ferenc Főiskola

Postacím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.

Ügyfél-regisztrációs szám: 1009786356

Projekt címe: Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Projektkezdés: 2014. II. év
Projektzárás: 2014. IV. év


 


Az együttműködésben résztvevő ügyfelek adatai

1. ügyfél neve:

Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület

Postacím:

5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. u.49.

Kapcsolattartó személy:
(név, beosztás, telefon, e-mail, honlap)

Kiss Mária elnök
70-431-5843, www.tiszamentikozosseg.hu

 

 

2. ügyfél neve:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete

Postacím:

5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2

Kapcsolattartó személy:
(név, beosztás, telefon, e-mail, honlap)

Szűcs Lajos elnök
70-3829-790, www.jkhk.hu

 

 

3. ügyfél neve:

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület

Postacím:

5411 Kétpó, Almásy tér 1.

Kapcsolattartó személy:
(név, beosztás, telefon, e-mai, honlap)

Vida Tamás elnök
06-20-382-5442, www.nkve.hu

 


Az együttműködési projekt céljai, tevékenységei

Konkrét célok:

a. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén működő Leader Helyi Akciócsoportok közötti együttműködés erősítése, fejlesztése, illetve a program tématerületét érintő együttműködési formák és módszerek gazdagítása. A helyi kis- és középvállalkozások, szolgáltatások között a jó gyakorlatok megismertetésével új partnerségi kapcsolatok kialakítása és a hálózati kapcsolatok bővítése.

b. A helyi szükségletekre, erőforrásokra építő, helyi szereplők által működtetett kis- és középvállalkozások, szolgáltatások lehető legteljesebb körű feltárása, a legjobb gyakorlatok meghatározása, kiválasztása, a kutatás szempontrendszerének meghatározása, az eredmények széles körű terjesztése elsősorban start up programok által. Közvetett cél a helyi vállalkozások, szolgáltatások helyben tartása, a mintagazdaságok/jó gyakorlatok prezentálása, terjesztése által.

c. Mind a kutatási programmal, mind az együttműködéssel megcélozni, hogy a helyi szolgáltatások, termékek a lokális szinten – különösen a fiatal- és gyermek korosztály körében – váljanak ismertté. Ezen korosztály bevonásával a családok elérése, és számukra olyan modellek közvetítése, melyek ösztönzik a helyben maradást, csökkentik az elvándorlási kedvet, növeli a vidék megtartó erejét.

d. Női szerepvállalás előmozdítása, a nők vállalkozói kompetenciáit erősítő programelemek kialakítása

Tevékenységek, projekt felépítése, egymásra épülés:

a. A partnerségben közreműködő Leader Helyi Akciócsoportok és a projekt megvalósításában résztvevők közös workshop-jai: nyitó, program közbeni értékelő és záró. A nyitó workshop-on kerül bemutatásra a program célja, folyamata, illetve a felelősségi körök és a feladatok meghatározása (koordináló szervezet, érintett HACS szervezetek).

b. Honlap készítés folyamatos adatfeltöltéssel (koordináló szervezet).

c. Alapozó kutatás: koncepció kidolgozása, majd adat- és információgyűjtés módszerével a helyi, elsősorban fiatalok, illetve nők által irányított vállalkozások, a helyi szolgáltatások és a képzési szükségletek feltérképezése a Helyi Akciócsoportok területén (koordináló szervezet).

d. Kutatás: koncepció kidolgozása, majd a jó gyakorlat kiválasztási kritériumainak meghatározása, azon helyi szervezeti/vállalkozói kör kiválasztása, melyek a kutatási program következő fázisában részt vesznek, továbbá a kutatás szempontrendszerének kiválasztása, jó gyakorlatok leírása (koordináló szervezet,).

e. A kutatási program összegzése, javaslatok kidolgozása a minél szélesebb körű bemutatáshoz. Oktatófilmek, színes fotók készítése (koordináló szervezet,).

f. Tananyagfejlesztés: oktatási, képzési struktúra, rövid kurzusú oktatási potenciál, tudás transzfer kialakítása, ill. képzések lebonyolítása (koordináló szervezet)

g. Rendezvények szervezése (pl. táborok, üzemlátogatás, iskolanapok, közösségi szolgálat fórumai, erdei iskolák). A képzések térítésmentesek, elsősorban az ifjúsági korosztálynak szólnak, a helyi vállalkozások/szolgáltatások bevonásával zajlanak (koordináló szervezet, érintett HACS szervezetek).

h. Kiadvány készítése (koordináló szervezet), a jó gyakorlatok bemutatása a helyi, TV-kben, újságokban (koordináló szervezet, érintett HACS szervezetek).

i. Laptop beszerzése a koordináló szervezet részére a honlap készítéshez, adatok gyűjtéséhez, kezeléshez, a térkép és hálózat kialakításhoz. Laptop, projektor, vetítővászon, flip chart tábla+kiegészítők, fényképezőgép és kézi kamera beszerzése (koordináló szervezet).

A projekt várható eredményei

A projekt hiánypótló szerepet tölt be, hiszen a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Helyi Akciócsoportok területén működő helyi erőforrásokra alapozó vállalkozások és szervezetek feltérképezése idáig még nem történt meg. Ezek feltárása és megismerése előmozdíthatja egyrészt az együttműködő szervezetek közötti kooperációt, illetve nagyban hozzájárulhat a hálózati kapcsolatok kialakulásához. Másrészt a kiválasztott kis-és középvállalkozások ismertté válhatnak a lakosság körében, ezáltal növekedhet a helyi termékeket vásárlók és a helyi szolgáltatók köre.

Indikátorok:

a. A projektben a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén működő, 3 db Helyi Akciócsoport együttműködése valósul meg. A folyamatot nagyban elősegíti, hogy legalább 3 alkalommal közösen vesznek részt work shopokon.

b. Helyi Akciócsoportonként legalább 20 db szervezet, vállalkozás, gazda feltérképezése történik meg az adott illetékességi területen.

c. A felmért szervezetek közül legalább 30 db jó gyakorlat kerül kiválasztásra. Részletes bemutatásukról 1 db közös, összefoglaló tanulmány és legalább 30 db színes fotó készül.

d. A gyermek- és ifjúkorú lakossági csoportokhoz az életkori sajátosságoknak megfelelően juttatjuk el az információkat, ezáltal modellt/alternatívát mutatva a helyben maradásra. Helyi Akciócsoportonként legalább 100 gyermek- és ifjúkorút, nőt (a vállalkozási kedvük növelésének érdekében) érünk el direkt módszerekkel.

e. Legalább 5 db képzési programot kívánunk megvalósítani.

f. Min. 4 db TV illetve rádióadás valamint 4 db újságcikk elkészítését tervezzük.

g. Az eszközök beszerzésével a koordináló szervezet tárgyi feltételei javulnak: az 1 db honlap készítéshez valamint az adatok gyűjtéséhez, kezeléshez, a térkép és hálózat kialakításhoz 1 db laptopot kívánunk beszerezni. Az oktatás, képzés lebonyolításához 2 db laptopot, 2 db projektort, 2 db vetítővásznat, 2 db flip chart táblát + kiegészítőket, 1 db fényképezőgépet, 1 db kézi kamerát vásárolunk.

A projekt helyi viszonyokhoz és problémákhoz való illeszkedése

a. A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Helyi Akciócsoportok jó kapcsolatban állnak egymással, szereplői kellő információval rendelkeznek egymásról, azonban a projektet érintő tématerületen még tapasztalatuk, kellő számú adatuk nincs. Így a jelentősebb helyi vidékfejlesztési kapacitás erősítése miatt szükséges az akció csoportok humánerőforrásainak összevonása.

b. A HACS-ok területén a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően megnövekedett a vállalkozói kedv a helyi termékek előállítására vonatkozóan, ám viszonylag gyenge kapcsolat alakult ki a helyi termékekkel foglalkozó vállalkozók között. A kooperációs motiváció erősítése és a közös együttműködésük bizonyos területeit érintő előremozdítás érdekében megoldás lehet ez a projekt, melynek folytatásaként pl.: a közös marketingterv kidolgozására, közös forráslehívások kidolgozására is sor kerülhet a jövőben.

c. A helyi lakosság (gyermekek, fiatalok, nők és családjaik, rokonaik) körében kevésbé ismertek a helyi termékek, ezek megismertetése a gyermek- és fiatalkorúakkal valamint családjukkal segítheti a termékek és a vállalkozások propagálását, a vásárlói kedv növelését.

d. A megyéből folyamatos az elvándorlás, különösen a fiatal korosztályt tekintve, melynek fő oka az, hogy nem ismertek azok a modellek, melyek a helyben maradást elősegíthetik.

e. A helyi termékek megismertetését célzó marketing meglehetősen költséges – ezen termékek és a vállalkozások népszerűsítésére is teret enged a projekt.

f. Hiányzik a megyéből az az oktatási/képzési bázis, mely térítésmentesen, a helyi tapasztalatokra alapozva, gyakorlatközpontúan adja át az ismereteket.

g. Tapasztalatunk szerint, a nők alulreprezentáltak a helyi vállalkozásokban.

A projektben résztvevő akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában kitörési lehetőségként jelentkezik a mikrovállalkozások fejlesztése, a helyi termékek értéknövekedésének, piacra jutásának elősegítése, a humán erőforrások fejlesztése, a térségi együttműködések fejlesztése és a helyi örökségek megőrzése.

Az együttműködésben résztvevő ügyfelek

Jász-Nagykun-Szolnok megye területén jelenleg 6 db Helyi Akció Csoport tevékenykedik, ám a projektben likviditási okok miatt csak 3 db szervezet tud részt vállalni. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területéhez 16 település tartozik. A szervezet prioritást élvező célja a vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése. A Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő településeken kezdte meg a vidékfejlesztéshez kötődő munkáit. A HACS célja az Európai Uniós és a nemzeti elvárásoknak is megfelelő, a közösségteremtés gondolatát hangsúlyozó, a munkahelyteremtést preferáló stratégia megalkotása. A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület fő célja az alulról jövő kezdeményezéseken alapuló, fenntartható gazdaság és vidékfejlesztés. A korrekt együttműködésünk eredményeképp a rendezvényeket a projektben anyagi okokból nem szereplő 3 Leader területen (Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület, Tiszazugi Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft, Tisza-tó Térsége Leader Egyesület) is megvalósítjuk, hogy teljesen lefedjük a megye teljes területét. Az ügyfelek bevonásával szeretnénk erősíteni megyében működő Leader Helyi Akciócsoportok valamint a koordináló szervezet közötti korrekt és hatékony együttműködést.

A workshopok, rendezvények szervezésével, valamint a média eszközök felhasználásával széles skálán tudunk közösen hozzájárulni a partnerségi kapcsolatok kialakításához és a hálózati kapcsolatok bővítéséhez.

Az együttműködési projekt közvetett kedvezményezettjeit, célcsoportjai

A Jász-Nagykun-Szolnok megye területén működő Helyi Akciócsoportok, kapcsolatrendszere az egyik garancia arra, hogy a programban elérjük a közvetett célcsoportot (megyei lakosság, a megyei vidékfejlesztési hálózat szereplői, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Tanácsa megyei tagjai esetleg más megye lakossága, hálózati tagjai). A projekt közvetlen kedvezményezettei hosszútávon a gyermek- és ifjúkorúak valamint a nők családtagjai, rokonsága. Az általunk kiválasztott jó gyakorlati útmutató létrehozása, a kiadványok készítése, az oktatás megvalósítása, a rendezvény előkészítése és megvalósítása illetve a legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer, a beruházás jellegű fejlesztés  mindenképp példaértékű, adaptálható hatással lehet más megyék célcsoportjai számára is.

Az elérés módjai, megszólítás eszközei: szóróanyagok, kiadványok, rendezvények, képzések szervezése, komplex, innovatív, multiplikatív, hosszútávon fenntartható, gyakorlatorientált, térségközi és nemzetközi, interaktív (pl. e-mail, honlap) kapcsolattartás a megye vidékfejlesztési szereplőin, a MNVH Tanácstagjaink, referensein keresztül az indirekt célcsoportokkal, folyamatos kapcsolattartás a helyi, megyei és országos szinten működő médiával (TV, rádió, hírlap, szakmai kiadványok), részvétel a kistérségi párbeszéd-fórumainak megszervezésében.

Az együttműködési projekt várható hatásai környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból

A jó gyakorlat kiválasztásában/elterjesztésében a környezeti fenntarthatóságnak, a helyi gazdaság élénkítésének és az esélyteremtés szempontjainak adunk prioritást. A projekt az eszköz beszerzéseknél előnyben részesíti a környezetbaráteszközöket, termékeket, alapanyagokat. A képzés során az emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a hosszútávú környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére is. Gazdasági szempontból a program helyi társadalomra tett hatása emelendő ki azáltal, hogy helyi vállalkozásokat, szolgáltatásokat ismertetünk meg a lakossággal, a helyi kapcsolatrendszert erősítjük, a hálózatosodást modellezzük, a helyi vásárlói kört erősítjük. A Helyi Akciócsoportok között a program során erősödő együttműködések hatásaként további közös projektek megvalósítása várható. A rendezvényeken és a képzéseken a tapasztalatok átadása további vállalkozásokat, szolgáltatásokat generálhat. A helyi vállalkozások és szolgáltatások helyi presztízse növekedhet, ismertté válnak. A társadalmi szempontokhoz kapcsolódik, hogy a projekt figyelembe veszi a nemi különbségekből adódó eltérő igényeket. A fejlesztés a vállalkozó nők jogainak erősítésére és lehetőségeinek javítására irányuló tevékenységet tartalmaz. A média és a honlap szerkesztés, bővítés, fejlesztés eredményeképp az információk hosszútávon fenntarthatók. A helyi termékek iránti kereslet, az oktatást célzó szerep környezeti károsodás nélkül, különböző célcsoportok oktatásában, nevelésében vesz részt, bővíti a környezettudatos ismereteiket. A projekt pénzügyi fenntarthatósága, hosszútávú eredményei: a beszerzett eszközöket a pályázó saját maga aktiválja. Működtetését saját költségvetéséből biztosítja. A táborok, üzemlátogatások, gyakorlati bemutatók hagyománnyá tételére, az oktatási paletta szélesítése további forrás bevonását kezdeményezik az ügyfelek, a koordináló szervezet.

A keletkező dokumentumokat a képzésében tovább hasznosítják. A szerzett tapasztalatokat újabb pályázatok írásánál hasznosítják.

A koordináló szervezet együttműködések, valamint projekt-koordináció területén szerzett eddigi tapasztalatai

A Gál Ferenc Főiskola 2012-ben létrehozta Mezőtúron a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézetét. Az intézmény égisze alatt működő Térségfejlesztő Innovációs Központ, mely egyben Szakmai Szaktanácsadó Központ és a MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei Információs Pontja is az alábbi szervezetekkel áll jelenleg együttműködési kapcsolatban: a megye területén működő 78 települési önkormányzat, 9 járási hivatal, 6 leader helyi akciócsoport, szakmai, szakmaközi szervezetek (pl. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret működtető szervezetek, Körös-Maros, Hortobágyi Nemzeti Parkok Igazgatóságai, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) felsőfokú intézmények, számos civil illetve gazdálkodó és társadalmi szervezet Az intézmény rövid fennállása óta szoros kapcsolatot ápol a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítvánnyal, mely egység néhány szociális- agrárjellegű projekt megvalósításában is sikeresen szerepelt.

A koordináló szervezet a szaktanácsadási tevékenységhez kötődően, jelen pályázatot tekintve a következő projekt témákban végzett koordinációs tevékenységet: Innovatív, egyházi fenntartású, multifunkcionális mezőgazdasági és vidékfejlesztési programtervek kidolgozása, agrár-vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja, ökológiai gazdálkodás, állati eredetű helyi termékek feldolgozása, növényi eredetű helyi termékek feldolgozása, vidéki értéktár és örökség megőrzése.

Leader projekt Mezőtúr